Wat is de Vereniging Collectief Westerhoven?

Mede op initiatief van de gemeente Bergeijk, om te komen tot een breed samenwerkend verenigingsplatform binnen Westerhoven, werd per 01.01.2020 door Marcel Das, Frank Claas en Harrie Neutkens de Vereniging Collectief Westerhoven opgericht.
In 2020 werd als eerste resultaat de bestuurlijke- en operationele samenwerking tussen De Buitengaander en Hoefzicht bereikt, hetgeen in 2022 leidde naar een volledige fusie, waarbij in 2023 de activiteiten van Hoefzicht verplaatst werden naar De Buitengaander. Het is de bedoeling van VCW buiten de huidige aangesloten entiteiten nog meer aansluiting en samenwerking te realiseren van en met veel meer Westerhovense organisaties, verenigingen en stichtingen.

Verenigingsdoel:
Het doel van de Vereniging Collectief Westerhoven (VCW) is om op diverse fronten de onderlinge krachten te bundelen tussen zoveel mogelijk Westerhovense verenigingen, stichtingen en organisaties. Dit om een breed ondersteunend, verbindend, lerend, adviserend en bestuurlijk platform te vormen. Het geheel is de som der delen, waarbij de kracht van de aangesloten verenigingen, stichtingen en organisaties toeneemt door samenwerking op diverse bestuurlijke en operationele fronten.
VCW wil binnen de snel veranderende samenleving de Westerhovense organisaties levensvatbaar en toekomstbestendig houden.
Volgens VCW wordt het hoog tijd dat ook wij in Westerhoven gaan omdenken. Dit om het verenigingsleven krachtig te houden en in de toekomst voor ons dorp te waarborgen.
Het bestuurlijk met elkaar samenwerken van diverse organisaties bestaat inmiddels in de meeste Bergeijkse kernen. (Meer Riethoven, 
Samen 't Loo)
VCW beoogd een samenwerkingskoepel te zijn en met haar organisaties de toekomst van het verenigingsleven in Westerhoven veilig te stellen.
VCW is bewust een vereniging en geen coöperatie omdat zij, zonder winstoogmerk,  de autonomie en de zeggenschap bij de aangesloten organisaties/stichtingen/verenigingen wil laten middels de leden van de aangesloten verenigingen en niet aan een algemeen bestuur. 


Relatie Vereniging Collectief Westerhoven met de gemeente Bergeijk:
VCW beheert vanaf 2020 het subsidiebudget voor cofinanciering van initiatieven van de bij haar aangesloten organisaties. In de toekomst wil de gemeente het overleg met VCW en de bij haar aangesloten verenigingen bundelen, intensiveren en financieren.

Verschil tussen Vereniging Collectief Westerhoven, WijWesterhoven en Dorpsraad:
Met het onderling verbinden, ondersteunen, adviseren van de in het collectief aangesloten organisaties en als gesprekspartner optreden voor bepaalde bestuurlijke zaken voor de aangesloten organisaties met de gemeente, verschilt de Vereniging Collectief Westerhoven van WijWesterhoven en de Dorpsraad. VCW ziet zich als de verbindende factor tussen haar aangesloten organisaties, waarbij de aangesloten organisaties autonoom blijven en hun eigen identiteit, bestuur, activiteiten en cultuur behouden. De nadruk ligt op samenwerking en geen dingen dubbel of tegenstrijdig met elkaar doen. De VCW wordt bestuurd door afgevaardigden vanuit de aangesloten verenigingen/stichtingen en besluiten worden zo mijn mogelijk genomen in het bestuur van VCW maar grotendeels door de aangesloten verenigingen in de halfjaarlijkse, algemene ledenvergadering.

Huidige stand van zaken en toekomst wens:
Momenteel kent de vereniging vijf aangesloten organisaties: Stichting De Buitengaander, Stichting Hoefzicht, Stichting Westerhovense Wielerronde, Stichting Fietsmaatjes Westerhoven en de Vereniging De MikMak. Gesprekken over samenwerking worden momenteel gevoerd met WijWesterhoven en de Dorpsraad. De eerste actie van deze drie partijen vormt de opzet van de  collectieve Westerhovense Website: OnsWesterhoven. Daarnaast zijn alle Westerhovense verenigingen en stichtingen van harte welkom om zich bij VCW aan te sluiten. 

Het huidige bestuur wordt gevormd door Frank Claas, (Voorzitter) Harrie Neutkens (Penningmeester) en Bert Weeren. De wens is dit bestuur snel uit te breiden met meerdere leden vanuit nieuw aangesloten organisaties. 

Iedereen welkom:
Bij de Vereniging Collectief Westerhoven zijn alle Westerhovense verenigingen, stichtingen en organisaties van harte welkom. Dit om gezamenlijk, vanuit een noodzakelijke, gebundelde kracht, het rijke Westerhovense verenigingsleven in de toekomst te kunnen behouden en te versterken. De kracht van de samenwerking vanuit één Westerhovens collectief is naar mening van het bestuur van VCW toekomstbestendiger dan de voortzetting van de diverse bestaande organisatorische zuilen. Naar overtuiging van VCW zullen we op niet al te lange termijn een andere koers moeten gaan varen die gebaseerd is op onderlinge bestuurlijke samenwerking, operationele samenwerking en advisering.
Dit alles met het doel het verenigingsleven in Westerhoven te versterken en zoveel als mogelijk te behouden.


Contactadres: Frank Claas, Meanderstraat 23, 5563 BL Westerhoven - 06/30398785 - frank.claas@planet.nl